OGŁOSZENIA

 

 

Głogów, dnia 30 września 2015 r.

 

OGŁOSZENIE (ZAWIADOMENIE) O ZAMIARZE PODZIAŁU SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE

 

Niniejszym, w imieniu spółki Olznas Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, zawiadamia się o zamiarze dokonania podziału Olznas Sp. z o.o. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. – poprzez przeniesienie części majątku Olznas Sp. z o.o. na spółkę nowo zawiązaną, Olznas - Pisanica Sp. z o.o. (podział przez wydzielenie). Szczegółowe zasady dotyczące podziału Olznas Sp. z o.o. znajdują się w Planie Podziału, uwzględniającego, w szczególności, następujące istotne elementy:

1. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 k.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona posiada kapitał zapasowy w wysokości pozwalającej na dokonanie podziału bez uszczerbku dla kapitału zakładowego.

2. Podział Spółki Dzielonej będzie się wiązał z utworzeniem Spółki Nowo Zawiązanej, której kapitał zakładowy wynosić będzie 29.000 zł, w drodze ustanowienia 100 udziałów, o wartości 290 zł każdy. Nowo Zawiązana Spółka będzie działać pod firmą Olznas - Pisanica Sp. z o.o. z siedzibą w Pisanicy.

3. Wydzieleniu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, wszelkie prawa i obowiązki z nią związane oraz klienci i kontrahenci Spółki Dzielonej, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami i kontrahentami.

4. W stosunku do Spółki Nowo Zawiązanej znajdzie zastosowanie zasada sukcesji uniwersalnej częściowej, co oznacza, że odpowiedni fragment ogółu prawa i obowiązków przechodzi ze Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną, zgodnie z art. 531 k.s.h. 5. Udziały Spółki Nowo Zawiązanej przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej będą uczestniczyć w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia zarejestrowania. Plan Podziału Olznas Sp. z o.o. został złożony do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS).

Na podstawie art. 535 § 3 k.s.h., Plan Podziału został także bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki na okres co najmniej sześciu tygodni przed planowaną datą podjęcia uchwały w sprawie podziału.


Załączniki:

Plan Podziału (pdf)
Treść Ogłoszenia (pdf)


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

 
OGŁOSZENIE (ZAWIADOMENIE) O ZAMIARZE PODZIAŁU
SPÓŁKI OLZNAS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GŁOGOWIE


Niniejszym, w imieniu spółki Olznas Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie, zawiadamia się o zamiarze dokonania podziału Olznas Sp. z o.o. na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. – poprzez przeniesienie części majątku Olznas Sp. z o.o. na spółkę nowo zawiązaną, Fattoria Sp. z o.o. (podział przez wydzielenie).


Szczegółowe zasady dotyczące podziału Olznas Sp. z o.o. znajdują się w Planie Podziału, uwzględniającego, w szczególności, następujące istotne elementy:

 

    1. 1. Podział zostanie dokonany zgodnie z art. 542 § 4 k.s.h. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej, innych niż kapitał zakładowy, bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona posiada kapitał zapasowy w wysokości pozwalającej na dokonanie podziału bez uszczerbku dla kapitału zakładowego.

  1. 2. Podział Spółki Dzielonej będzie się wiązał z utworzeniem Spółki Nowo Zawiązanej, której kapitał zakładowy wynosić będzie 29.000 zł, w drodze ustanowienia 100 udziałów, o wartości 290 zł każdy. Nowo Zawiązana Spółka będzie działać pod firmą Fattoria Sp. z o.o. z siedzibą w Lipowinie.

  2. 3. Wydzieleniu podlegać będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych, wszelkie prawa i obowiązki z nią związane oraz klienci i kontrahenci Spółki Dzielonej, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów z klientami i kontrahentami. 

  3. 4. W stosunku do Spółki Nowo Zawiązanej znajdzie zastosowanie zasada sukcesji uniwersalnej częściowej, co oznacza, że odpowiedni fragment ogółu prawa i obowiązków przechodzi ze Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną, zgodnie z art. 531 k.s.h.

  4. 5. Udziały Spółki Nowo Zawiązanej przyznane wspólnikowi Spółki Dzielonej będą uczestniczyć w zysku Spółki Nowo Zawiązanej od dnia zarejestrowania.

Plan Podziału Olznas Sp. z o.o. został złożony do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS).
Na podstawie art. 535 § 3 k.s.h., Plan Podziału został także bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki na okres co najmniej sześciu tygodni przed planowaną datą podjęcia uchwały w sprawie podziału.


Załączniki:

Plan Podziału (pdf)
Treść Ogłoszenia (pdf)